ZOULOU zulu

UKRISTU FAKE (Umphikukristu)

05/12/2016 16:55
UKRISTU FAKE (Umphikukristu) Mathewu 24: 23 Uma othile ekutshele ke: nangu uKristu, noma: 'Bhekani, nanguya,' ningakholwa. 24 Ngokuba kuyakuba ziphakame lapho oKristu bamanga nabaprofethi bamanga; bayohlala baveze izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso, ukuze akhohlise, uma kungenzeka, ngisho...

Impilo yobuKristu.

05/11/2016 15:18
Impilo yobuKristu.   Ukuphila yobuKristu ukuphila "imithetho", kodwa impilo waholekela ngoMoya oNgcwele kungakadluli.

Nina atholiwe

05/10/2016 13:52
Nina atholiwe 1 PETRU 1: 17 ► Uma abambizayo njengoba uBaba ngaphandle maqondana nabantu abahluleli ngokusho umsebenzi womuntu ngamunye ngokungakhethi, ziphatheni ngokwesaba phakathi nesikhathi sokuhlala kwenu lapha, ► 18 azi ukuthi esihlengiwe ngeze yakho ebeninawo kusukela oyihlo, hhayi ngezinto...

UJESU KRISTU MUHLE

05/09/2016 13:43
UJESU KRISTU MUHLE   Letisezingeni leliphasi yenziwe Fort yena linamathela kuKristu.   Lapho senza ukunambitha uJehova muhle (1 Petru 2, 3), okuyinto lapha ngezansi has ukunambitheka iphuzu.

UNkulunkulu mkhulu

06/08/2016 19:57
UNkulunkulu mkhulu   UMoya oNgcwele usenza sizizwe uthando uBaba. Usibonisa, hhayi ukuthi singabantwana ezincane, kodwa indlela uNkulunkulu Mkhulu.

Ngesikhathi ayobe abangcwele,

03/07/2016 12:01
Ngesikhathi ayobe abangcwele, they bheka kuKristu ngaphambi kokubona esibhakabhakeni. UMoya letisihlanganisa ukuba umuntu uKristu nazo zonke. they bheka kuKristu ngaphambi kokubona esibhakabhakeni. UMoya letisihlanganisa ukuba umuntu uKristu nazo zonke.

UJesu wathi,

06/06/2016 09:21
  UJesu wathi,   JOHN 14: 6 UJesu wathi Mina ngiyindlela, neqiniso, nokuphila. Akekho oza kuBaba ngaphandle kokuba eze ngami. JOHN 14: 6 UJesu wathi Mina ngiyindlela, neqiniso, nokuphila. Akekho oza kuBaba ngaphandle kokuba eze ngami.UJesu wathi,   JOHN 14: 6...

Close Live eNkosini

04/05/2016 16:43
Close Live eNkosini   Uma sifuna ukukhuluma ngeNkosi uJesu ezisizungezile, kubalulekile ukuthi ukuziphatha kwethu nendlela yethu ziyavumelana nalokho esikushoyo; Ngoba lokhu, kumelwe siphile neNkosi!  

IsAmbulo 1: 1-8

04/04/2016 10:26
IsAmbulo 1: 1-8   1 ¶ Isambulo sikaJesu Kristu, uNkulunkulu amnika sona ukuba ibonise izinceku zakhe izinto ezimelwe ukwenzeka masinyane, futhi walazisa ngokuthumela ingelosi yakhe encekwini yakhe uJohane 2 Ubani ngafakaza izwi likaNkulunkulu nangenxa yobufakazi bukaJesu Kristu, konke...

EnguKristu

04/03/2016 18:06
EnguKristu Marku 8: 27 ¶ uJesu waya kanye nabafundi bakhe, waya emadolobheni yaseKesariya Filipi wababuza wathi indlela lo mbuzo: Ubani Abantu bathi ngingubani na? 28 Aphendula athi: UJohane uMbhabhathizi; abanye Eliya, abanye omunye wabaprofethi. 29 Futhi wena, nabo wabuza, nina nithi...
1 | 2 >>