čeština TCHEQUE

FAKE CHRIST (Antichrist)

05/12/2016 16:53
FAKE CHRIST (Antichrist) Matthew 24: 23 Pokud někdo vám řekl, pak: zde je Kristus, nebo Lo, tam, nevěřte. 24 Neboť povstanou falešní Kristové a falešní proroci; budou dělat veliké divy a zázraky, aby oklamat, pokud možno, i vyvolené. 25 Hle, řekl jsem vám to předem. 26 Takže pokud vám někdo řekne,...

Křesťanský život.

05/11/2016 15:16
Křesťanský život.   Křesťanský život není život "pravidel", ale život vedeni Duchem svatým.

JSTE byl uplatněn

05/10/2016 13:49
JSTE byl uplatněn 1 Peter 1: 17 ► Zavoláte-li na něj, jako Otce, který bez vztahu k osobám soudců podle každému práci, provádět sami se strachem v době svého pobytu zde, ► 18 s vědomím, že jste byli vykoupeni ze svého marné, že jste měli od otců, ne porušitelného věcmi, stříbrem nebo zlatem, 19. ►...

Pán Ježíš Kristus je dobré

05/09/2016 13:41
Pán Ježíš Kristus je dobré   Nejnižší je vyrobena pevnosti lpí na Krista.   Když jsme ochutnat jak dobrý je Hospodin (1 Petr 2, 3), který je zde nižší než má chuť bod.

Bůh je veliký

06/08/2016 19:54
Bůh je veliký   Duch svatý nám dává pocítit lásku Otce. On nám ukazuje, ne že my jsme malý, ale jak velký je Bůh.

U vytržení světců

03/07/2016 11:59
U vytržení světců, vidí Krista před návštěvou oblohu. Duch nás váže k osobě Krista se všemi. vidí Krista před návštěvou oblohu. Duch nás váže k osobě Krista se všemi.

Ježíš řekl:

06/06/2016 09:19
Ježíš řekl:   JOHN 14: 6 Ježíš řekl: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Živé blízko k Pánu

04/05/2016 16:41
Živé blízko k Pánu   Chceme-li mluvit o Pánu Ježíši kolem nás, je nutné, aby naše jednání a náš způsob, jak jsou v souladu s tím, co říkáme; Za tímto účelem musíme žít s Pánem!

Zjevení 1: 1-8

04/04/2016 10:23
Zjevení 1: 1-8   1 ¶ Zjevení Ježíše Krista, které mu dal Bůh ukázat svým služebníkům, co se má brzy přijít, a on dělal to známý poslal svého anděla svému služebníku Janovi 2 Kdo holá zmínka o slovo Boží a svědectví Ježíše Krista, vše, co viděl. 3 ¶ Blaze tomu, kdo čte, i těm, kteří...

On je KRISTUS

04/03/2016 18:05
On je KRISTUS Mark 8: 27 ¶ šel Ježíš se svými učedníky do měst Cesareje Filipovy ptal se jich, jak tuto otázku: Kdo si lidé říkají, že jsem? 28 Odpověděli, John the Baptist; jiní Eliáš, jiní za jednoho z proroků. 29 A ty, ty zeptal, kdo říkáte, že jsem? Petr mu odpověděl: Ty jsi Kristus.

Boží slovo je autoritativní

05/02/2016 08:39
Boží slovo je autoritativní   Slovo je pravda, učení a dobré skutky jsou vzájemně propojeny a neoddělitelné.

Tam bude v posledních dnech falešných proroků ...

03/01/2016 18:24
Tam bude v posledních dnech falešných proroků ...   Matouš 07:15 Dejte si pozor na falešné proroky. Přicházejí k vám v rouše beránčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Matthew 24:11 A mnozí falešní proroci povstanou, a svedou mnohé. Matthew 24:24 Nebo povstanou falešní Kristové a falešní...

Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý v jednoho Boha.

04/12/2015 16:19
Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý v jednoho Boha.   Mark 16: 16 Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude zatracen.   Isaiah 44: 6 Takto praví Hospodin, král Izraele, jeho vykupitel Hospodin zástupů: Já jsem první, a já poslední, a kromě mne není žádného...

Ježíš může učinit

04/11/2015 14:26
Ježíš může učinit   Můžeme se podívat na celém světě jsme nic nenašli, který splňuje naše srdce: pouze Ježíš může.

John 14: 6

04/10/2015 11:13
John 14: 6 Ježíš řekl: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

Neboť Bůh tak miloval svět

04/09/2015 09:07
JOHN 3: 16   Neboť Bůh tak miloval svět   Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, že každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.

Ti, kteří zemřeli.

04/08/2015 10:09
Ti, kteří zemřeli.   1 Tesalonickým 4:14 Protože pokud věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, Také věří, že Bůh přivede s Ježíšem a s Ježíšem těm, kteří zemřeli.

JESUS CHRIST POUZE

11/07/2015 10:15
JESUS CHRIST POUZE   U vytržení svatých, vidí Krista před vidět oblohu.Duch nás váže k osobě Krista se všemi.

Volba, aby se teď.

08/06/2015 11:48
Volba, aby se teď.   Na konci uličky dnech, je zde dveře na překladu, které je vyryto v dopisech ohně, slovo ETERNITY. Kde budete trávit to nekonečné den? Budete s Ježíšem, nebo vyhnáni daleko od zářivé světlo jeho tváře?

JOHN 14: 6

07/05/2015 16:18
JOHN 14: 6 Ježíš řekl: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. 7 Pokud mě znal, měli byste vědět, můj otec. A od nynějška ho znáte vy, a viděli jste ho.
Objets: 1 - 20 Sur 65
1 | 2 | 3 | 4 >>