יענע וואס געשטארבן.

04/08/2015 10:10
יענע וואס געשטארבן.
 
1 טהעססאַלאָניאַנס 04:14
ווארים אויב מיר גלויבן אַז יאָשקע געשטארבן און רויז ווידער,
אויך גלויבן אַז גאָט וועט ברענגען מיט יאָשקע און מיט יאָשקע יענע וואס האָבן געשטארבן.
yene vas geshtarbn .
 
1 thessalonyans 04:14
varim aoyb mir gloybn az yoshke geshtarbn aun royz vider ,
aoykh gloybn az got vet brengen mit yoshke aun mit yoshke yene vas hobn geshtarbn .
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/