இயேசு கிறிஸ்து மட்டும்

11/07/2015 10:14
இயேசு கிறிஸ்து மட்டும்
 
புனிதர்களின் பேரானந்தம், அவர்கள் வானத்தில் பார்த்து முன் கிறிஸ்து பார்க்கிறார்கள். ஆவியானவர் அனைத்து கிறிஸ்துவின் நபர் நம்மை இணைக்கும்.
Iyēcu kiṟistu maṭṭum
 
puṉitarkaḷiṉ pērāṉantam, avarkaḷ vāṉattil pārttu muṉ kiṟistu pārkkiṟārkaḷ. Āviyāṉavar aṉaittu kiṟistuviṉ napar nam'mai iṇaikkum.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/