கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நல்லது

05/09/2016 13:41

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நல்லது

 

குறைந்த அவர் கிறிஸ்து ஒட்டியிருக்கிறது கோட்டை செய்யப்படுகிறது.

 

நாங்கள் சுவை போது கர்த்தர் நல்லவர் (1 பேதுரு 2, 3), கீழே இங்கே இது சுவை புள்ளி உள்ளது.

Karttarākiya iyēcu kiṟistuvai nallatu

 

kuṟainta avar kiṟistu oṭṭiyirukkiṟatu kōṭṭai ceyyappaṭukiṟatu.

 

Nāṅkaḷ cuvai pōtu karttar nallavar (1 pēturu 2, 3), kīḻē iṅkē itu cuvai puḷḷi uḷḷatu.

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/