தேர்வு இப்போது செய்ய.

08/06/2015 11:48
தேர்வு இப்போது செய்ய.
 
சந்து நாட்கள் முடிவில், தீ, சொல், நித்தியத்தின் எழுத்துக்களில் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது எந்த சன்னல் ஒரு கதவை உள்ளது. எங்கே நீங்கள் இந்த முடிவற்ற நாள் கழிக்க முடியும்? நீங்கள் இயேசு அல்லது அவரது முகத்தின் பிரகாசமான ஒளி இருந்து இதுவரை வெளியேற்றப்பட்டார்?
Tērvu ippōtu ceyya.
 
Cantu nāṭkaḷ muṭivil, tī, col, nittiyattiṉ eḻuttukkaḷil poṟikkappaṭṭuḷḷatu enta caṉṉal oru katavai uḷḷatu. Eṅkē nīṅkaḷ inta muṭivaṟṟa nāḷ kaḻikka muṭiyum? Nīṅkaḷ iyēcu allatu avaratu mukattiṉ pirakācamāṉa oḷi iruntu ituvarai veḷiyēṟṟappaṭṭār?
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/