他是基督 Tā shì jīdū

04/03/2016 17:51
他是基督
马克8:27¶耶稣和门徒,往该撒利亚腓的城镇,他问他们的方式这样一个问题:谁做的人说我是谁?
28他们回答说,施洗的约翰。人以利亚,先知的人之一。
29你,他们问他,谁做你说我是谁?彼得回答说:你是基督。
Tā shì jīdū
mǎkè 8: 27¶Yēsū hé méntú, wǎng gāi sā lì yǎ féi de chéngzhèn, tā wèn tāmen de fāngshì zhèyàng yīgè wèntí: Shuí zuò de rén shuō wǒ shì shuí?
28 Tāmen huídá shuō, shī xǐ de yuēhàn. Rén yǐ lì yǎ, xiānzhī de rén zhī yī.
29 Nǐ, tāmen wèn tā, shuí zuò nǐ shuō wǒ shì shuí? Bǐdé huídá shuō: Nǐ shì jīdū.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/