约翰福音14:6

07/05/2015 16:11
约翰福音14:6
耶稣说,我就是道路,真理,生命。没有人能到父那里去。 7如果你知道我,你会知道我的父亲。从今以后,你们认识他,并且已经看见他。
Yuēhàn fúyīn 14: 6
Yēsū shuō, wǒ jiùshì dàolù, zhēnlǐ, shēngmìng. Méiyǒu rén néng dào fù nàlǐ qù. 7 Rúguǒ nǐ zhīdào wǒ, nǐ huì zhīdào wǒ de fùqīn. Cóng jīn yǐhòu, nǐmen rènshí tā, bìngqiě yǐjīng kànjiàn tā.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/