A ընտրություն կատարել է.

08/06/2015 11:39
A ընտրություն կատարել է.
 
Վերջում ծառուղում օրվա ընթացքում, կա մի դուռ դռան շրջանակի վերեւը, որը ամրագրված է նամակների կրակի, բառի ՀԱՎԵՐԺՈՒԹՅԱՆ. Որտեղ եք անցկացնել անվերջ օրը. Դուք պետք է Հիսուսի կամ աքսորվել հեռու պայծառ լույսի իր երեսի.
A yntrut’yun katarel e .
 
Verjum tsarrughum orva ynt’ats’k’um, ka mi durr drran shrjanaki verevy , vory amragrvats e namakneri kraki , barri HAVERZHUT’YAN . Vortegh yek’ ants’kats’nel anverj ory . Duk’ petk’ e Hisusi kam ak’sorvel herru paytsarr luysi ir yeresi .
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/