Ai kiểm soát cuộc sống của bạn?

15/11/2013 07:21

Ai kiểm soát cuộc sống của bạn?
Khi bạn quyết định để loại trừ cuộc sống của bạn bạn đang cố gắng để kiểm soát cuộc sống của mình, bạn chỉ cần loại bỏ khả năng rằng Thiên Chúa hướng dẫn cho con. Bất kỳ lỗi nào ông có thể tránh được bạn là sáng kiến ​​của riêng bạn. Bằng cách từ bỏ tôi của mình, tôi, tôi, và chúng tôi để lại nó cho Thiên Chúa để dàn xếp cuộc sống của mình, kết quả là một cuộc sống hạnh phúc hơn hòa bình, và các vấn đề được nhìn nhận khác nhau.

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/