Ang isang tao na alam ng Diyos

13/12/2013 12:48

Ang isang tao na alam ng Diyos

Sa aba sa mga tao na nag-basahin ang salita ng Diyos sa `s Bibliya nagki-aral at nauunawaan, ay tumangging pa rin tanggapin si Hesus Kristo bilang ang tanging Tagapagligtas, ang tanging paraan, ang tanging katotohanan at ang tanging buhay. Ang tao na ito ay makakaranas ang galit ng Diyos para sa kawalang-hanggan `.

  Pahayag 2:10 niya ang kanyang sarili ay dapat din uminom ng alak ng galit ng Diyos ay poured out nang walang halo sa saro ng kanyang galit, at siya ay tormented sa apoy at asupre bago ang banal na mga anghel at bago ang Kordero.

 

 

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/