Бог Отац, Бог Син и Бог Свети Дух у једног Бога.

04/12/2015 16:18
Бог Отац, Бог Син и Бог Свети Дух у једног Бога.
 
Марко 16: 16 Онај који верује и крсти се, биће спасен, а ко не поверује биће осуђен.
 
Исаија 44: 6 Овако вели Господ краљ Израела, и његов Спаситеља је Господ над војскама, ја сам први и ја сам последњи, и осим мене нема Бога.
 
Матеј 22: 32 Ја сам Бог Аврама, Бог Исака и Бог Јаковљев? Бог није Бог мртвих него живих.
 
Јован 14: 6 Исус му рече: Ја сам пут, истина и живот. Нико не долази к Оцу осим кроз мене.
 
Јован 14: 26 Али помоћник, Дух Свети, кога ће Отац послати у моје име, ће вас научити свему и подсетиће вас на све што сам вам рекао.
Bog Otac , Bog Sin i Bog Sveti Duh u jednog Boga .
 
Marko 16 : 16 Onaj koji veruje i krsti se, biće spasen, a ko ne poveruje biće osuđen .
 
Isaija 44 : 6 Ovako veli Gospod kralj Izraela , i njegov Spasitelja je Gospod nad vojskama , ja sam prvi i ja sam poslednji , i osim mene nema Boga .
 
Matej 22 : 32 Ja sam Bog Avrama , Bog Isaka i Bog Jakovljev ? Bog nije Bog mrtvih nego živih .
 
Jovan 14 : 6 Isus mu reče: Ja sam put , istina i život . Niko ne dolazi k Ocu osim kroz mene .
 
Jovan 14 : 26 Ali pomoćnik , Duh Sveti , koga će Otac poslati u moje ime , će vas naučiti svemu i podsetiće vas na sve što sam vam rekao .
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/