Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух в един Бог.

04/12/2015 16:00
Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух в един Бог.
 
Марк 16: 16 Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва, ще бъде осъден.
 
Isaiah 44: 6 Така казва Господ: Царят на Израиля и неговият изкупител Господ на Силите: Аз съм първият, и Аз съм последният, И освен Мене няма Бог.
 
Матей 22: 32 Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов? Бог не е Бог на мъртвите, а на живите.
 
Йоан 14: 6 Исус му казва: Аз съм пътят, истината и животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.
 
Йоан 14: 26 А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.
Bog Otets , Bog Sin i Bog Sveti Dukh .
 
Mark 16: 16 Koĭto povyarva i se krŭsti, shte bŭde spasen; a koĭto ne povyarva , shte bŭde osŭden .
 
Isaiah 44: 6 Taka kazva Gospod: Tsaryat na Izrailya i negoviyat izkupitel Gospod na Silite : Az sŭm pŭrviyat, i Az sŭm posledniyat , I osven Mene nyama Bog.
 
Mateĭ 22: 32 Az sŭm Bog Avraamov, Bog Isaakov i Bog Yakovov ? Bog ne e Bog na mŭrtvite , a na zhivite.
 
Ĭoan 14: 6 Isus mu kazva: Az sŭm pŭtyat , istinata i zhivotŭt . Nikoĭ ne dokhozhda pri Ottsa, osven chrez Mene.
 
Ĭoan 14: 26 A Uteshitelyat , Svetiyat Dukh , kogoto Otets shte izprati v Moe ime, shte vi nauchi na vsichko i shte vi napomni vsichko, koeto sŭm vi kazal .
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/