Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý v jednoho Boha.

04/12/2015 16:19
Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý v jednoho Boha.
 
Mark 16: 16 Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude zatracen.
 
Isaiah 44: 6 Takto praví Hospodin, král Izraele, jeho vykupitel Hospodin zástupů: Já jsem první, a já poslední, a kromě mne není žádného Boha.
 
Matouš 22: 32 Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův? Bůh není Bohem mrtvých, ale živých.
 
John 14: 6 Ježíš mu odpověděl:, Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
 
John 14: 26 Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, bude vás naučí všemu a připomene vám všechno jsem vám řekl.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/