Đời sống Kitô hữu.

05/11/2016 15:16

Đời sống Kitô hữu.

 

Đời sống Kitô hữu không phải là một cuộc sống của "quy tắc", nhưng một cuộc sống do Chúa Thánh Thần.

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/