FAKE CHRIST (Նեռը) FAKE CHRIST (Nerry)

05/12/2016 16:37

FAKE CHRIST (Նեռը)

Matthew 24: 23 Եթե որեւէ մեկը ձեզ ասացի, ապա այստեղ է Քրիստոսը կամ Ահա այնտեղ, չհաւատաք նրան.

24 Որովհետեւ պիտի ելլեն սուտ Քրիստոսներ ու սուտ մարգարէներ, նրանք ցույց կտա մեծ նշաններ ու սքանչելիքներ են խաբել, եթե հնարավոր է, նոյնիսկ ընտրեալները:

25 Ահա ես ձեզ առաջուց ասացի:

26 Այսպիսով, եթե որեւէ մեկը պատմում է ձեզ, Ահա, նա գտնվում է անապատում, չեն գնում. Ահա, նա գտնվում է սենյակներում, չեն հավատում դրան:

FAKE CHRIST (Nerry)

Matthew 24: 23 Yet’ye voreve meky dzez asats’i, apa aystegh e K’ristosy kam Aha ayntegh, ch’hawatak’ nran.

24 Vorovhetev piti yellen sut K’ristosner u sut margarener, nrank’ ts’uyts’ kta mets nshanner u sk’anch’yelik’ner yen khabel, yet’ye hnaravor e, noynisk yntrealnery:

25 Aha yes dzez arrajuts’ asats’i:

26 Ayspisov, yet’ye voreve meky patmum e dzez, Aha, na gtnvum e anapatum, ch’yen gnum. Aha, na gtnvum e senyaknerum, ch’yen havatum dran:

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/