FAKE Христос (Антихрист) FAKE KHRISTOS (Antikhrist)

05/12/2016 16:50

FAKE ХРИСТОС (Антихрист)

Матфея 24: 23 Если кто-то вам тогда сказал: здесь Христос, или: вот, там, не верьте.

24 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки; они будут показывать великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных.

25 Вот, Я наперед сказал вам.

26 Итак, если кто-нибудь скажет вам: вот, он в пустыне, не идут; Вот, он в комнатах, не верьте этому.

FAKE KHRISTOS (Antikhrist)

Matfeya 24: 23 Yesli kto-to vam togda skazal: zdes' Khristos, ili: vot, tam, ne ver'te.

24 Ibo vosstanut lzhekhristy i lzheproroki; oni budut pokazyvat' velikiye znameniya i chudesa, chtoby prel'stit', yesli vozmozhno, i izbrannykh.

25 Vot, YA napered skazal vam.

26 Itak, yesli kto-nibud' skazhet vam: vot, on v pustyne, ne idut; Vot, on v komnatakh, ne ver'te etomu.

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/