IsAmbulo 1: 1-8

04/04/2016 10:26
IsAmbulo 1: 1-8
 
1 ¶ Isambulo sikaJesu Kristu, uNkulunkulu amnika sona ukuba ibonise izinceku zakhe izinto ezimelwe ukwenzeka masinyane, futhi walazisa ngokuthumela ingelosi yakhe encekwini yakhe uJohane
2 Ubani ngafakaza izwi likaNkulunkulu nangenxa yobufakazi bukaJesu Kristu, konke akubonayo.
3 ¶ Ubusisiwe lowo ofunda nalabo abezwa amazwi alesi siprofetho, bagcine okulotshiweyo kuso Ngoba isikhathi siseduze.
4 UJohane kuwo amabandla ayisikhombisa ase-Asiya: Makube kini umusa nokuthula okuvela kuye ngubani nowayekhona nozayo, futhi nasemimoyeni eyisikhombisa ephambi kwesihlalo sakhe sobukhosi,
5 nakuJesu Kristu, ufakazi othembekayo, izibulo kwabafileyo, futhi wamakhosi omhlaba! Kuye ngalowo owasithanda, futhi nowasikhululayo ezonweni zethu ngegazi lakhe,
6 Futhi ungenzile sibe ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu uYise, kuye makube yinkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade! Amen!
7 Bheka, uyeza namafu. Futhi wonke amehlo ayombona, ngisho nalabo abamgwazayo; futhi zonke izizwe zomhlaba ziyakulila ngaye. Yebo. Amen!
8 Mina ngingu-Alfa no-Omega, kusho iNkosi uNkulunkulu, ngubani nowayekhona nozayo, uMninimandla onke.
 
Ngoba bonke abanye bheka https://www.chercherjesus-christ.com/news/apocalypse-de-jean-chapitres-1-a-22/
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/