JOHN 14: 6

07/05/2015 16:09
JOHN 14: 6 Յիսուս ըսաւ անոր Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը. Ոչ ոք չի գայ Հօր մօտ, եթէ ոչ, ինձանով. 7 Եթե Դուք իմանայիք, թե ինձ, դուք, որ գիտեք, իմ Հօրը. Եւ այսուհետեւ կը ճանչնաք զայն, ու տեսած էք զայն.
JOHN 14: 6 Yisus ysaw anor Yes yem chanaparhy , chshmartut’yuny yev kyank’y . Voch’ vok’ ch’i gay Hor mot, yet’e voch’, indzanov . 7 Yet’ye Duk’ imanayik’, t’ye indz , duk’, vor gitek’, im Hory. Yev aysuhetev ky chanch’nak’ zayn, u tesats ek’ zayn .
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/

—————

Précédent