KẾ HOẠCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐỂ

26/09/2013 08:45

KẾ HOẠCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐỂ

Bấy giờ Chúa nói, người thành lập tôi từ trong lòng mẹ là đầy tớ của mình.

# Isa 49:5

       Khi chúng ta thấy rằng Thiên Chúa đã chọn chúng ta trong Chúa Kitô, chúng ta thấy kiến của chúng ta biến mất, tâm trí chủng tộc hay gác chuông của chúng tôi, chúng tôi chỉ công các mục đích của Thiên Chúa. Toàn thể nhân loại được tạo ra để tôn vinh Thiên Chúa và vui mừng mãi mãi. Tội lỗi đã làm chuyển hướng tới một con đường khác, nhưng đã hoàn toàn không có gì thay đổi mục đích đời đời của Thiên Chúa. Khi chúng ta được sinh ra một lần nữa, chúng tôi được giới thiệu với các kế hoạch của Thiên Chúa: Tôi tạo ra cho Thiên Chúa, ông là người làm cho tôi. Không có gì là đẹp hơn so với suy nghĩ này: Thiên Chúa đã chọn tôi, và chúng ta phải học cách tin tưởng chúng tôi với mục đích sáng tạo tuyệt vời của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn trên tất cả để đi qua các giới hạn chật hẹp của tâm hồn chúng ta, mối quan tâm của mình cho tất cả nhân loại. Tình yêu của Thiên Chúa, chính bản chất của Thiên Chúa toàn năng được hình thành trong chúng tôi được tóm tắt trong John 3 v 16: "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con duy nhất của mình. "

       Chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ mục đích của Đấng Tạo Hóa, không kết hợp quan điểm của chúng tôi. Nếu chúng ta đã làm, Đức Chúa Trời sẽ phải đuổi theo những suy nghĩ như vậy, ngay cả khi nó đã làm tổn thương chúng tôi. Nhà truyền giáo biết ông đã được tạo ra tôi tớ của Thiên Chúa, làm vinh danh Ngài. Khi chúng tôi nhận ra rằng thông qua việc mua lại thực hiện bằng cách Chúa Giêsu Kitô, chúng ta được thực hiện một cách hoàn hảo phù hợp với dịch vụ này, chúng ta có thể hiểu tại sao các yêu cầu của Chúa Kitô rất nghiêm trọng. Ông hỏi tôi tớ Ngài công bình tuyệt đối, bởi vì ông đặt chúng trong bản chất của Thiên Chúa.

       Đừng quên mục đích của Thiên Chúa cho cuộc sống của bạn.

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/

—————

Précédent