ЛАСТ ЦАЛЛ ... Пре великог растанка

18/08/2014 17:06
ЛАСТ ЦАЛЛ ... Пре великог растанка 
 
Ако л`енлевемент је сутра, и да су сви они који су умрли, а који су прихватили вером да је Исус Христос дошао на земљу да умре да би се откупи наше грехе и поново устао Пусти га, и да су сви они који још увек жив, а прихватили вером да је Исус Христос дошао на земљу да умре да би се откупи наше грехе и устао поново га Нека, биће део л`енлевемент. 
Али они који остану на земљи, након што л`енлевемент Нека су одбацили Бога и вере у Исуса Христа, ће моћи да преузме тешко, али у току 7 година невоља. Ово ће бити последња прилика да д`евитер вечних мука л`енфер. 
Али ако л`енлевемент одвија 100 година од сада и ви сада, или за месец дана или 10 година умре, у садашњем стању греха, а посебно поричући Бога или веру у Исуса Христа, где ће вас ићи ти? Ви не желите да Бог или Исус Христос, дакле Бог те не жели. Он ће поштовати избор. Јеси ли са или против Њега.Избор је веома једноставан. Ви одлучујете ... Сада пре него што умрем ...
LAST CALL ... Pre velikog rastanka
 
Ako l`enlevement je sutra , i da su svi oni koji su umrli , a koji su prihvatili verom da je Isus Hristos došao na zemlju da umre da bi se otkupi naše grehe i ponovo ustao Pusti ga , i da su svi oni koji još uvek živ , a prihvatili verom da je Isus Hristos došao na zemlju da umre da bi se otkupi naše grehe i ustao ponovo ga Neka , biće deo l`enlevement .
Ali oni koji ostanu na zemlji , nakon što l`enlevement Neka su odbacili Boga i vere u Isusa Hrista , će moći da preuzme teško, ali u toku 7 godina nevolja. Ovo će biti poslednja prilika da d`eviter večnih muka l`enfer .
Ali ako l`enlevement odvija 100 godina od sada i vi sada , ili za mesec dana ili 10 godina umre , u sadašnjem stanju greha , a posebno poričući Boga ili veru u Isusa Hrista , gde će vas ići ti? Vi ne želite da Bog ili Isus Hristos, dakle Bog te ne želi . On će poštovati izbor . Jesi li sa ili protiv Njega . Izbor je veoma jednostavan . Vi odlučujete ... Sada pre nego što umrem ...
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/