Một người biết Chúa

13/12/2013 12:50

Một người biết Chúa

Khốn cho các người đã đọc Lời Chúa trong Kinh Thánh `s đã nghiên cứu và hiểu rõ, từ chối VẪN chấp nhận Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Thế duy nhất, cách duy nhất, sự thật duy nhất cuộc sống duy nhất. Người đàn ông này sẽ trải qua cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đời đời `.

  Apocalypse 14:10 bản thân ông cũng sẽ uống rượu thạnh nộ của Thiên Chúa đổ ra mà không có hỗn hợp vào cốc của sự tức giận của mình, và sẽ chịu đau khổ với lửa và diêm sinh trước khi các thiên sứ thánh và trước Chiên Con.

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/