Onih koji su poginuli.

04/08/2015 09:56
Onih koji su poginuli.
 
1 Solunjanima 4:14
Jer ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo,
Također vjeruju da će Bog donijeti sa Isusom i sa Isusom onih koji su umrli.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/