Pháp luật và đức tin

04/10/2013 14:32

Pháp luật và đức tin

Pháp luật là bất lực để đảm bảo sự cứu rỗi, nó phải dẫn đến đức tin.

Đức tin vượt qua pháp luật, nó mang lại cho sự tự do truyền giáo

 

 

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/