POWER的十字架

23/08/2013 08:15

POWER的十字架
哥林多前书118在十字架上的说教愚蠢的那些谁灭亡,但我们正在保存神的力量

 
 
 
 

 

POWER de shízìjià
Gē lín duō qián shū 1: 18 Zài shízìjià shàng de shuōjiào shì yúchǔn dì nàxiē shuí mièwáng, dàn wǒmen zhèngzài bǎocún, zhè shì shén de lìliàng.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/