Sống gần với Chúa

04/05/2016 16:42
Sống gần với Chúa
 
Nếu chúng ta muốn nói về Chúa Giêsu xung quanh chúng ta,
nó là cần thiết rằng hành vi của chúng tôi và cách chúng tôi phù hợp với những gì chúng tôi nói;
Đối với điều này, chúng tôi phải sống với Chúa!
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/