Слово Божье является авторитетным

05/02/2016 08:36
Слово Божье является авторитетным
 
Слово, правда, учение и добрые дела переплетаются и неразделимы.
Slovo Bozh'ye yavlyayetsya avtoritetnym
 
Slovo , pravda , ucheniye i dobryye dela perepletayutsya i nerazdelimy.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/