Yichpân Jischpan ispan Jishpan Ichepan Yishpân

19/09/2013 17:42

Yichpân ; Jischpan (SEGOND) ; Jispan (SYNODALE) ; Jishpan (DARBY) ; Ichepan (Français Courant) ; Yishpân (JÉRUSALEM, T.O.B.). Benjamite, fils de Chachaq (#1Ch 8:22).

Copyright Editions Emmaüs

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/