Zaavân  Zaavan Zavan Zaawân

29/08/2013 13:59

Zaavân ; Zaavan (SEGOND, JÉRUSALEM) ; Zavan (Français Courant), Zaawân (T.O.B.). Fils d’Etser, le Horien (#Ge 36:27 ; #1Ch 1:42).

Copyright Editions Emmaüs

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/

—————

Précédent